SIBELCO Benelux

De Zate 1 - BE-2480 Dessel
Tel. + 32 14 83 72 11 - Fax + 32 14 83 72 12
Watermodellen
De ontginning van het kwartszand gebeurt met krachtige zandzuigers. De kwartszandlagen bevinden zich immers onder de grondwatertafel. Sibelco erkent dat zijn activiteiten een belangrijke impact hebben op de omgeving en vóór de start van een ontginning besteedt het milieueffectrapport daar dan ook reeds uitgebreid aandacht aan.

In opdracht van Sibelco ontwikkelde het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) een watermodel van de regio. Om dit actueel te houden werd een monitoringnetwerk van peilputten, beekpeilen, vijverhoogtes en meetgoten uitgebouwd. Onze medewerkers verzamelen maandelijks talrijke gegevens en controleren of de vastgestelde waarden overeenstemmen met de normen van de milieuvergunning.

Op basis van het watermodel werd in 2005 voor de streek van Dessel onderzoek verricht naar het verband tussen ecologie en hydrologie in de omgeving van de groeves. De resultaten van dit onderzoek zijn bepalend voor het beheer van de ontginningen.